การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1365 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ อปท. และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ไปแล้วนั้น  กรมฯ จึงแจ้งเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท. คือการจัดทำแผนการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมฯ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น