โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0893.3/ว 1404 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet),อุปกรณ์ควบคุมและการบริหารจัดการ,ตัวอย่างเนื้อหา,ราคา และคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ อปท.นำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดซ์้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น