การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี 2556

หนังสือ มท 0893.4/ว 1473 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2556 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล, ชื่อเภอ, ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชื่อ อปท. ของครูผู้ดูแลเด็กนั้นให้เรียบร้อย หากพบข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการแก้ไข  ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น