บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2556

หนังสือที่ มท 0803/ว 1492 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2556 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2556
ด้วยสำนักงานงบประมาณแจ้งยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และให้ใช้บัญฃีราคามาตฐานสิ่งก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนมิ.ย.56) แทน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น