ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท 0891.3/ว 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1.ตัวอย่างโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวใน อปท.
2.แผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน
ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและการพัฒนาครอบครัวไปสู่ท้องถิ่นมีความต่อเนื่องและบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทางด้านสังคมในภาพรวม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น