การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ.2557

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1410 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ.2557
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ.2557 โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการฯ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น