ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท.

หนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. ประกอบด้วย
1) การเตรียมการจัดทำงบประมาณ
2) การตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3) การตั้งงบประมาณตามนโยบายแห่งรัฐ
4) การจัดทำงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.
5) การตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อปท.
6) การตั้งงบประมาณที่เป็นภาระผูกพัน
7) การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณ
8) การรายงาน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น