หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 32 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เรื่อง หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
สำนักงาน ก.อบต. ได้แจ้งการตอบข้อหารือของ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคามกรณีหารือว่า อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก เปิดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยการเปิดสอบแข่งขันดังกล่าวมีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 และ ต่ำกว่าระดับ 3 สมัครสอบแข่งขันในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เพื่อจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ หาก อบต.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งว่างลงและต่อมาผู้สอบแข่งขันได้รายดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 แล้ว ก็จะขอให้เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันรับรองบัญชีว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จริงเพื่อขอความเห็นชอบในการย้ายตำแหน่งในสายงานที่สูงขึ้นโดยมิต้องเรียงลำดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันแต่อย่างใด   จึงหารือแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว  สำนักงาน ก.อบต.ได้ตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น