การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9)

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 37 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9)
ามที่ ก.ท. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาล ระดับ 6 ทุกสายงานยังคงมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวได้ต่อไปอีก 1 ปี นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่ง ก.ท. ได้ตรวจสอบประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) ปรากฎว่า วันที่ครบกำหนดใช้บังคับของแต่ละจังหวัดเกิดความเหลื่อมล้ำ โดยวันที่ครบกำหนดมิใช่วันเดียวกัน คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2556 นั้น   สำนักงาน ก.ท. จึงแจ้งมติเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีดังกล่าว มาเพื่อให้ ก.ท.จ. ถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น