ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)

หนังสือที่ มท 0802.4/ว 1353 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT) ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2557 ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์ (the New Zealand ASEAN Scholars Awards:NZAS) ให้แก่ประเทศไทยจำนวน 4 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)  โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์สนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น