ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 2150 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ อปท.ถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ซึ่งก่อนการใช้จ่ายเงิน อปท.จะต้องคำนึงถึงฐานะทางการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว นั้น กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งแนวทางการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ  ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1) กรณีมีหน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.
2) กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3) กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4) กรณี อปท.ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าวงเงินสะสม
5) การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น