การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร

หนังสือที่ มท 0891.3/ว 1363 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)" และโครงการตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย  โดยให้ อปท.สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้ประกอบการค้า ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพของชมรมฯ เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมแกนนำ/สมาชิกชมรม และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
2. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านอาหารของชมรมฯ เช่น การจัดมหกรรมอาหาร การรณรงค์สร้างกระแสอาหารปลอดภัย
3. การให้คำแนะนำในการพัฒนาร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และโครงการตลาดสดน่าซื้อ อย่างต่อเนื่อง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น