หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.กับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.กับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล
สำนักงาน ก.ท.แจ้งการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการบริหารของ อบต.กับเทศบาลกันเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น