คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น

คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
โดย : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น