การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1378 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งสำรวจ และรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อจะได้ประมวลผลค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.ในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบายการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น