คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน
- การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.
- การเปลี่ยนชื่อ อปท.
- การเปลี่ยนแปลงเขต อปท.
- การรวมและยุบรวม อปท.
- การรับรวม การแยกพื้นที่บางส่วนของ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น