ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและมีความต้องการมีอาชีพของคนพิการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1458 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและมีความต้องการมีอาชีพของคนพิการ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาอาชีพคนพิการแบบยั่งยืน จึงให้ อปท. ดำเนินการ ดังนี้
1. สำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานใน อปท.
2. สำรวจการมีงานทำ และความต้องการมีอาชีพของคนพิการในพื้นที่
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (งบหน้าแบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานใน อปท.)
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบสำรวจการมีอาชีพและความต้องการมีงานทำของคนพิการในสังกัด อปท.)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น