ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.คัดเลือกนายทะเบียนกองทุนค่ารักษาพยาบาล และจัดส่งรายชื่อนายทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/148 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2556 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.คัดเลือกนายทะเบียนกองทุนค่ารักษาพยาบาลและจัดส่งรายชื่อนายทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ส่งรายชื่อนายทะเบียนฯ ของ อปท.ให้จังหวัดทราบ และให้นายทะเบียนประจำ อปท.ที่ได้รับ Usernam และ Password แล้วบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 เข้าสู่ระบบบุคลากร อปท.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.56 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้มีสิทธิอาจไม่สามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น