คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.

คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.
โดย : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
2.เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.
3.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก และมีความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของ อปท.มากขึ้น
4.เพื่อให้ประชาชนเห็นความจำเป็น และความสำคัญในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท.
นื้อหาในคู่มือ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น