ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ด้วย สตง.แจ้งว่าได้ตรวจสอบงบการเงินของ อปท. พบว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม หลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 2" ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ  กระทรวงมหาดไทยจึงกำชับให้ อปท.ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2549 และถือปฏิบัติตามระเบียดังกล่าวโดยเคร่งครัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น