ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1352 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ด้วยปรากฎว่าได้มีข่าวกรณีครูลืมนักเรียนไว้ในรถยนต์ของโรงเรียนบ่อยครั้ง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงสั่งการให้ อปท.ทุกแห่งที่มีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้กำชับไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและให้ครูเข้มงวดเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน โดยเฉพาะการดูแลเรื่องรถรับสั่งนักเรียน รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น พัดลม ปลั๊กไฟ เป็นต้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น