แจ้งให้ อปท.ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1354 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งให้ อปท.ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ที่ได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น