สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1386 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ 2556  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง พฤษภาคม 2556)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของการวางระบบการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเป็นระบบการเบิกจ่ายตรงให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น