ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0803/ว 1362 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าาใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน หากหน่วยงานของรัฐใดมีความประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนพิจารณาก่อนที่จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น