คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
จัดทำโดย : สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาประกอบด้วย
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น เช่น
- การขอเปลี่ยนประเภททางหลวง เป็นทางหลวงท้องถิ่น
- การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกำหนดเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น