การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ อ.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
ามที่ ก.อบต.ได้มีมติแก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.ระดับ 6 โดยกำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ระดับ 6 ทุกตำแหน่งยังคงมีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวได้ต่อไปอีก 1 ปี นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่ง ก.อบต.ได้ตรวจสอบประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ปรากฎว่า วันที่ครบกำหนดใช้บังคับของแต่ละจังหวัดเกิดความเหลื่อมล้ำ โดยวันที่ครบกำหนดมิใช่วันเดียวกัน คือ วันที่ 13 กันยายน 2556 นั้น  สำนักงาน ก.อบต. จึงแจ้งมติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกรณีดังกล่าว เพื่อให้ ก.อบต.ถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น