คู่มือท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร อปท. ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร อปท.ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โดย : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารในคู่มือ ประกอบด้วย
1) บทที่ 1 เปิดโลกทัศน์ด้านเด็กและเยาวชนของผู้บริหาร
2) บทที่ 2 หลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
3) บทที่ 3 รูปแบบของสภาเด็ก และเยาวชนท้องถิ่น
4) บทที่ 4 เริ่มต้นอย่างไร ผลสำเร็จจึงเกิดขึ้น
5) บรรณานุกรม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น