การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ อบจ.

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 41 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ อบจ.
ามที่การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการภายในระดับฝ่ายของ อบจ.จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.ก่อน มิฉะนั้น การจัดตั้งฝ่ายและการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายถือว่าเป็นการดำเนินการโดยมิชอบ อาจถูกยกเลิกเพิกถอนมติและให้ผู้เกี่ยวข้องกลับสู่สถานะเดิม นั้น  สำนักงาน ก.จ. จึงได้มีมติให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการจัดตั้งส่วนราชการของการกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ของ อบจ.ที่ยังไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ. ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง การแก้ไขประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบจ. ฉบับลงวันที่ 28 พ.ย. 48
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น