คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS)
จัดทำโดย : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารในคู่มือ ประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. การแก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่ (ข้อมูลหาย)
2. การสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
3. การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษี (ดำเนินการเสร็จแล้ว)
4. การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น