แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 1468 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556  เรื่อง  แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯ (ระบบ ccis)  โดยขยายเวลาให้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.56 เป็นต้นไป และจะทำการปิดการบันทึกข้อมูลภายในวันที่ 16 ต.ค.56
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น