ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1356 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2557
ด้วยกระทรวงการศึกษาธิการญี่ปุ่น ได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 จำนวน 19 ทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น  และให้ทุนนักศึกษาวิจัย จำนวน 35 ทุน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น