แจ้งการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

หนังสือที่ มท 0893.3/ว 1613 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แจ้งการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้ อปท.สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.56 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน, รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) , อาหารกลาางวันและเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยใช้โปรแกรม SIS นั้น  รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อปท. พบว่ามีโรงเรียนที่ระบบได้ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนแล้ว และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแต่ระบบได้ยืนยันข้อมูลแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.56 จำนวน 398 โรงเรียน และเพื่อให้การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนถูกต้องครบถ้วน จึงแจ้งให้ อปท.ตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการตามแนวทางในหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น