การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 10 กรณีพิเศษ

หนังสือด่วน ที่ มท 0809.2/ว 44 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 10 กรณีพิเศษ
ามที่ ก.จ. และ ก.ท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีเกษียณอายุราชการ สามารถเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ โดยการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับ 10 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.หรือ ก.ท.นั้น  สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการให้ความเห็นชอบการเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งในระดับ 10 กรณีพิเศษ แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.56 จึงขอให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์ขอคัดเลือกดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ ให้ยื่นเรื่องขอรับการประเมินเสนอ ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. แล้วแต่กรณีพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนครบเกษียณอายุราชการ และให้ส่งเรื่องถึง สำนักงาน ก.จ. หรือ ก.ท. ภายในวันที่ 1 ส.ค.56
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น