การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ก.ค.56 ให้แก่ อปท.

นังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0808.3/ว 1700 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ก.ค.56 ให้แก่ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีการจัดสรร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น