การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1617 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น