การรายงานข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1640 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายได้ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ด้วยปรากฎว่ามี อปท.ที่ยังไม่ส่งรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยเฉพาะข้อมูลรายรับจริงของ อปท.  ดังนั้น จึงขอให้ อปท.ที่ยังไม่ส่งข้อมูลดังกล่าว (ตามรายชื่อ) เร่งดำเนินการและส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. แบบรายงานข้อมูล    2. รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น