โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 รุ่นที่ 37

หนังสือที่ มท 0893.4/ว 1514 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี 2556 รุ่นที่ 37
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ และบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น