โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 รุ่นที่ 38

หนังสือที่ มท 0893.4/ว 1515 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 รุ่นที่ 38
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุแต่งตั้งใหม่ และบัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น