แจ้ง อปท.ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เร่งรัดดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 1543 ลงวันที่ 2 ก.ค.56 เรื่อง แจ้ง อปท.ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เร่งรัดดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้ อปท. ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 นั้น บัดนี้ยังไม่ได้รับรายงานไม่ครบถ้วน จึงแจ้งเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการจัดทำและส่งให้ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดโดยด่วน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น