ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนใจงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนมากที่ มท 0893.4/ว 1718 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งประกาศประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อ การเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556  ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลงาน และได้รับการคัดเลือกผลงานตามโครงการ "มสด.ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง"  โดยจะได้รับมอบชุดสื่อการเรียนการสอน "นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย" ชื่อ "ชุดฉลาดรู้ภาษาไทย"
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น