ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 ก.ค.56 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รมส่งเสริมการปกครองท้องิ่น แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพื่อให้ อปท.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น