ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1655 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รมส่งเสริมการปกครองการปกครองท้องถิ่น แจ้งเกี่ยวกับการตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้ อปท.ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ โดยตั้งไว้ในงบกลาง ตามความจำเป็น และเหมาะสมกับสภาพปัญหา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น