การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) เพิ่มเติม

หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1702 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) เพิ่มเติม
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. โดยในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ให้ อปท.ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ไว้ในหมวดเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 ม.ค.53
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น