ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)

หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
2) แบบประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (สบศ.1)
3) แบบสรุปข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (สบศ.2)
4) แบบข้อมูลจำนวนนักเรียน (สบศ.3)
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพื่อให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น