หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 239 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานใหญ่พื้นที่พิเศษ
2) เอกสารประกอบการกรอกข้อมูลขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
3) พื้นที่เสี่ยงภัย
4) พื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ
ระทรวงการคลัง แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอกำหนดเป็นพื้นที่พิเศษถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (พื้นที่พิเศษ พิจารณาจาก 4 เรื่อง ดังนี้ (1) ความยากลำบากของการคมนาคม (2) ความขาดแคลนสาธารณูปโภคหรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (3) เป็นพื้นที่เสี่ยง  (4) เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ)
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง