อัตราราคางานต่อหน่วย

หนังสือที่ มท 0803/ว 1527 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2556 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย
ามที่สำนักงบประมาณได้จัดทำอัตราราคางานต่อหน่วย เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี นั้น  สำนักงบประมาณได้แจ้งยกเลิกราคางงานต่อหน่วยฉบับเดือน มี.ค.55 และให้ใช้อัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดใหม่ (ฉบับเดือนมิ.ย.56) แทน
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น