มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก

าตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก 
โดย: สำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท.
เอกสารในหนังสือ ประกอบด้วย
1) คำนำ
2) สารบัญ
3) บทที่ 1 บทนำ
4) บทที่ 2 บทบาทและภารกิจของ อปท.
5) บทที่ 3 รายละเอียดอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
6) บทที่ 4 ส่วนที่ 1
7) บทที่ 4 ส่วนที่ 2
8) บทที่ 5 วัสดุสร้างเขื่อน
9) บทที่ 6 ฐานรากเขื่อน
10) บทที่ 7 การออกแบบตัวเขื่อน
11) บทที่ 8 ส่วนที่ 1
12) บทที่ 8 ส่วนที่ 2
13) บทที่ 8 ส่วนที่ 3
14) บทที่ 8 ส่วนที่ 4
15) บทที่ 9 ส่วนที่ 1
16) บทที่ 9 ส่วนที่ 2
17) บทที่ 9 ส่วนที่ 3
18) บทที่ 9 ส่วนที่ 4
19) บทที่ 9 ส่วนที่ 5
20) บทที่ 10 การตรวจสอบความปลอดภัย
21) บทที่ 11 การประมารราคาก่อสร้าง
22) รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
23) ที่ปรึกษา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น