การพัฒนาชุดทดสอบภาษาอังกฤษของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

หนังสือที่ มท 0810.4/ว 92 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบภาษาอังกฤษของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ด้วยสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาชุดทดสอบภาษาอังกฤษของข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ชุดทดสอบมีความทันสมัย และครอบคลุมการวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ จึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง และ/หรือ เข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบ Trial test  โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี ขึ้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น