เทศบาลขอปรับขนาดจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 30 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เทศบาลขอปรับขนาดจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่
สำนักงาน ก.ท.แจ้งเวียนข้อบกพร่องหือการจัดทำคำอธิบายความหมายและเจตนารมณ์ของตัวชี้วัด เกณฑ์ปริมาณงานแต่ละตัวชี้วัดของการปรับขนาดเทศบาล จากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ ให้ทุกจังหวัดทราบ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น