การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หนังสือที่ มท 0809.9/ว 1624 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ด้วยปรากฎว่า การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหลายรายยื่นคำขอต่อใบอนุญาตไม่เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา และยื่นต่ออายุเมื่อใบอนุญาตหมดอายุการใช้งาน ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการกำกับปฏิบัติตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น